Bayilik Sözleşmesi

1. KONU ve KAPSAM
İşbu Sözleşme'nin konusu, ALICI'nın (ALICI'nın tam unvanı, imza kısmında yer almaktadır) göndereceği satın alma siparişi ile talep edeceği ürünleri (bundan böyle "TEDARİKLER" olarak anılacaktır) kapsamı, NISE TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'den (bundan böyle "NISE TEKSTİL" olarak anılacaktır) satın almasıdır.

ALICI'nın NISE TEKSTİL'e ait www.bidunyaperde.com alan adlı internet sitesi üzerinden göndereceği satın alma siparişin NISE TEKSTİL tarafından teslim alınmasından itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak onaylanmazsa, NISE TEKSTİL, bu konuda bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın, hiçbir şekilde ALICI'nin satın alma siparişiyle ve bu Sözleşme ile bağlı olmayacaktır.

2. FİYATLAR VE ÖDEME
TARAFLAR yazılı teyid ile aksine mutabık kalmadıkça fiyatlar TL, NISE TEKSTİL'in yayınlamış olduğu güncel Fiyat Listesi esasında olacaktır. NISE TEKSTİL tarafından posta, faks e-posta veya başkaca bir yöntemle sirküle edilen Fiyat Listesi, yayınlandığı tarihten itibaren güncel Fiyat Listesi olarak kabul edilecektir. Faturalar, fatura düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Satış Kuru esas alınarak Türk Lirası olarak düzenlenecektir. Aksine mutabık kalınmadıkça, bütün ambalaj ve sevkiyat masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.

TEDARİKLER ile ilgili olarak uygulanacak yeni vergiler, benzeri masraflar, SÖZLEŞME'nin geçerlilik süresi içinde NISE TEKSTİL tarafından fiyatlara yansıtılacaktır.

Ödemenin vadesinde gerçekleştirilmemesi halinde NISE TEKSTİL'in siparişi erteleme ve/veya iptal etme hakkı bulunmaktadır. Ödeme vadesi sipariş teyidinde veya faturada bildirilecektir.

ALICI'nın NISE TEKSTİL'e, talep ettiği şartlarla bir banka teminat mektubu sunması halinde, sevkiyattan önce sözleşme dahilinde bir mutabakat ile alternatif ödeme şartları tayin edilebilir.

Ödemelerin vadesinde gerçekleştirilmemesi halinde NISE TEKSTİL, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın aylık %2 vade farkı uygulama hakkına sahiptir.

NISE TEKSTİL tarafından muvafakat edilmemiş ödeme kesintilerinin yapılması mümkün değildir ve böyle bir kesinti yapılması malın teslimini kesintiye uğratabilir.

SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ
Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, modeli, kodu, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ödeme Şekli ve Planı: Çevirimiçi sanal POS uygulaması üzerinden ..........Bankası kredi kartı ile ....ay .... (yazıyla ..............................................) TL aylık ödeme / peşin ........... TL ödeme
Teslimat Ücreti :
Ürün Bilgileri :

3. TEDARİKLERİN TESLİMİ
TEDARİKLER'in teslim süresi, teyit edilmiş satın alma siparişinde belirtilecektir.
Verilen teslim süreleri teslimatın yaklaşık tarihini belirtmektedir. NISE TEKSTİL özel nakliye süreleriyle ilgili olarak herhangi bir sorumluluk almamaktadır.

SÖZLEŞME'de veya bir teyit edilmiş satın alma siparişinde farklı bir düzenleme söz konusu olmadıkça, TEDARİKLER için verilen sürelerin vadesi, mutabık kalınan ödeme şartları ile ALICI'nin diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesi durumunda gelmiş sayılacaktır. Bu koşullar zamanında yerine getirilmezse, teslim süreleri uygun şekilde uzatılacak ve NISE TEKSTİL gecikmeden sorumlu tutulamayacaktır.

Eğer NISE TEKSTİL gecikmeden sorumluysa ve ALICI bundan dolayı kanıtlanabilir şekilde bir zarar görmüşse, SÖZLEŞME'de veya teyit edilmiş satın alma siparişinde aksine mutabık kalınmamışsa, ALICI sadece belirlenebilen zararlar için bir tazminat talebinde bulunabilir. Böyle bir tazminat talebi, hiçbir şekilde, TEDARİKLER'in geciken kısmının toplam bedelinin %2'sini aşmayacaktır. Eğer ALICI kabulde bulunmazsa, NISE TEKSTİL malların sevkiyata hazır olduklarını ihbar etmesinden sonra maruz kalınacak depolama masraflarını fatura etme hakkına sahiptir.

ALICI, teyit edilmiş satın alma siparişinde belirtilen vadede ürünleri teslim almaması halinde NISE TEKSTİL, her gün için fatura bedelinin %2'sini lojistik masrafı olarak talep etme hakkına sahiptir. Ancak bu sebeple talep edilecek tutar, hiçbir zaman fatura bedelinin %20'sinden fazla olmayacaktır.

4. SEVKİYAT VE RİSKLERİN DEVRİ
TEDARİKLERİN yüklemesi ve nakliyesi NISE TEKSTİL tarafından gerçekleştirilecektir.
Eğer yükleme, nakliye veya teslim alma ALICI'nın sorumlu olduğu nedenlerle gecikirse veya ALICI başka bir şekilde TEDARİKLER'i kabul etmezse risk ALICI'ya söz konusu zamanda geçecektir.

ALICI dilediği takdirde siparişlerin farklı bir adrese teslim edilmesini yazılı olarak talep edebilir. NISE TEKSTİL tarafından uygun bulunması halinde söz konusu adres ALICI teslimat adresi olarak kayıtlara eklenecektir. NISE TEKSTİL'in bu konuda onaylama yükümlülüğü bulunmamakta olup, onaylamadığı teslimat adresine sevkiyat gerçekleştirmeyecektir. ALICI tarafından bildirilen adreslere yapılan teslimatlar ALICI'ya yapılmış kabul edilecektir.

5. ELEKTRONİK SİPARİŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI
NISE TEKSTİL, kendisine ait e-ticaretweb sitesi www.bidunyaperde.com üzerinden ve/veya yazılı olarak bildireceği başkaca siteler üzerinden ALICI'nın Sözleşme hükümlerine uygun şekilde satın alma yapacağı elektronik ortamı sağlamaktadır. ALICI, NISE TEKSTİL'in elektronik satış web sitesini kullanarak ürün taleplerini NISE TEKSTİL'e bildirerek ürün alımlarını gerçekleştirebilecektir.
a. ALICI, elektronik ortamdan yapılacak işlemler için gerekli bilgi-iletişim altyapısını, masraf ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere oluşturacaktır.
b. NISE TEKSTİL, işbu Belge ile, elektronik ortamda giriş ve işlem yapılabilmesi için gerekli "kullanıcı adı" ve "şifre"yi tanımlaması için ilgili linki ALICI'ya eposta yoluyla bildirmiştir. Söz konusu "kullanıcı adı" ve "şifre" ALICI tarafından belirlenecektir.
c. ALICI, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin gizli tutulmasından münhasıran sorumludur. ALICI'nın "kullanıcı adı" ve "şifre"si kullanılarak NISE TEKSTİL'e iletilen tüm siparişlerden ALICI münhasıran sorumlu olacaktır.
d. ALICI, ödeme türü olarak havale veya eft yöntemi seçerse bankaya yapacağı havale veya eft talimatına www.bidunyaperde.com web sitesinde oluşturduğu ilgili sipariş numarasının bilgisini yazdırmakla sorumludur. Sipariş numarası beyan edilmeyen TEDARİKLER ALICI'YA teslim edilmeyecektir.
e. ALICI, talimatına www.bidunyaperde.com web sitesinde oluşturduğu ilgili beher sipariş numarası için ilgili tutarda ayrı ayrı havale veya eft geçecektir. Tek bir havale veya eft işleminde birden fazla Sipariş numarası beyan etmeyeceğini taahhüt eder.
f. ALICI, web sitesi üzerinden yapacağı işlemlerde, hukuka ve ahlaka uygun davranmakla, web sitesi ve web sitesi üzerinden kullanılan programa müdahale etmeme ve bu kapsamdaki fikri mülkiyet haklarına aykırı davranmamakla yükümlüdür.
g. NISE TEKSTİL, web sitesinin kullanımı konusunda ALICI'ya gerekli desteği sağlayacaktır.
h. NISE TEKSTİL www.bidunyaperde.com web sitesinde yer alan satış şartlarını (fiyat, vade vs.) her zaman için değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
i. NISE TEKSTİL, ALICI'nın elektronik ortamdan kendisine ulaştırdığı alım taleplerini, ALICI'ya yapacağı teslimat sonuçlanıncaya kadar aşağıda sınırlı olarak belirtilmemiş nedenlerden dolayı kısmen veya tamamen reddedebilir.
• Mücbir Sebepler,
• Devalüasyon,
• İthalat Yasağı,
• Üretimin Durması.
j. NISE TEKSTİL'in, ALICI'nın taleplerini kısmen karşılayarak teslimatta bulunması, bakiye taleplerin NISE TEKSTİL tarafından kabul edildiği anlamına gelmeyecektir.
k. NISE TEKSTİL'den kaynaklanmayan sebeplerle ALICI'nın taleplerinin NISE TEKSTİL'e ulaşamaması halinde NISE TEKSTİL'in söz konusu talepler ile ilgili herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.
l. Web sitesinde ve/veya Taraflar arasındaki iletilerde yer alabilecek, fiyat, miktar vs. konularındaki bariz hatalardan dolayı NISE TEKSTİL sorumlu olmayacaktır.
m. ALICI'nın bilgi-iletişim sisteminin, NISE TESKTİL web sitesinden dolayı herhangi bir zarara uğraması halinde söz konusu zararlardan NISE TEKSTİL sorumlu olmayacaktır.

Elektronik ortamdan yapılacak işlemlerde her türlü elektronik haberleşme aracı ile yapılan (e-mail, faks vs.) bildirimler Taraflar arasında geçerli delil olarak kabul edilecektir.

6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
NISE TEKSTİL sadece, TEDARİKLER'in nakliye tarihindeki satış şartlarına uygun olduğunu garanti eder. AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK VE BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BAŞKACA HER TÜRLÜ AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. Münhasıran ALICI TEDARİKLER'in uygunluğunu değerlendirmede sorumludur ve ALICI, TEDARİKLER'in amaca uygun kullanılamaması veya teslim alınamamasından kaynaklı tüm risk ve kayıplardan sorumludur.

NISE TEKSTİL, sadece SÖZLEŞME'den veya teyit edilmiş satın alma siparişinden kaynaklanan, açıkça sorumluluğunu yüklendiği veya kasıt veya ağır ihmal gibi yükümlülük olmasını yasanın şart koştuğu durumlar için yükümlü olacaktır.
NISE TEKSTİL, kar kaybı dahil olmak üzere hiçbir dolaylı veya zımni zarardan sorumlu olmayacaktır.

Bu satınalma kapsamında ALICI'nın münhasır talep hakkı ve NISE TEKSTİL'in münhasır sorumluluğu, (1) TEDARİKLER'in değiştirilmesi veya bedelinin iadesi, veya (2) talep edilen tazminat ile ilgili, satın alma bedelini geçmeyecek ödeme ile sınırlıdır.

7. TEDARİKLERİN KABULÜ, AYIPLAR
ALICI ufak tefek ayıplar nedeniyle TEDARİKLER'i satın almayı reddetmeyecektir.
ALICI, TEDARİKLER'i teslim almasından hemen sonra muayene etmek zorundadır. Görünür ayıba ilişkin talepler TEDARİKLER'in teslim alınmasından itibaren 8 (sekiz) gün içinde ve bir gizli ayıba ilişkin talepler ise 3 (üç) ay içinde ileri sürülebilir.
Ayıplara dayanan bütün taleplerde NISE TEKSTİL, ayıp saptanır saptanmaz hemen ve söz konusu TEDARİKLER'in işlenmesinden veya kullanılmasından önce yazılı olarak bilgilendirilmelidir.

Aşağıda belirtilen sınırlama süresi içinde bir ayıbın mevcut olması durumunda NISE TEKSTİL, TEDARİKLER'i SÖZLEŞME'ye veya teyit edilmiş satın alma siparişine uygun hale getirmek için bedelsiz olarak değiştirebilir.

Mutabık kalınan kaliteden önemsiz ölçüde sapmalar, faydalılık bakımından ufak tefek zedelenmeler, doğal yıpranma veya hatalı veya ihmalkar muamele, aşırı baskı, uygun olmayan ekipmanlar, kusurlu işçilik, SÖZLEŞME çerçevesinde üstlenilmeyen dış etkiler nedeniyle riskin geçmesinden sonra ortaya çıkan hasarlardan dolayı tazminat talebinde bulunulmayacaktır.

Ayıplara dayanan tazminat talepleri 12 aylık bir zaman sınırlamasına tabidirler.

8. MÜCBİR SEBEPLER
Taraflardan birinin savaş, isyan, grev, lokavt, yangın, sel veya diğer doğal afetler veya ulusal veya yerel hükümet düzenlemeleri veya makul kontrolü dışındaki herhangi bir neden dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı kalınmamak üzere bir MÜCBİR SEBEP DURUMU nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmemesi, söz konusu tarafın temerrüde düştüğü anlamına gelmeyecektir. Eğer taraflardan biri sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesini etkileyen bir MÜCBİR SEBEP DURUMUNUN meydana geldiğini iddia ediyorsa, bunu diğer tarafa derhal ihbarla bildirecektir. Eğer MÜCBİR SEBEP DURUMU doksan (90) gün veya daha uzun bir süre boyunca devam ederse, taraflardan herhangi biri SÖZLEŞME'yi veya herhangi bir siparişi yazılı ihbarda bulunarak feshedebilir. Fesih ihbarın teslim alınmasından sonra geçerli olacaktır. Bu durumda, TARAFLARIN her biri, diğer TARAFIN o tarihe kadar gerçekleştirmiş olduğu işlere karşılık karşı edim yükümlülüğünü yerine getirme sorumluluğu altında olacaktır.

9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Bir üçüncü kişinin ALICI aleyhine bir iddiada bulunması durumunda, ALICI bunu derhal NISE TEKSTİL'e bildirecektir. NISE TEKSTİL üçüncü kişilerle olan tazminat taleplerinin halledilmesinde ALICI'ya elinden gelen desteği verecektir.

NISE TEKSTİL'in sorumluluğu, ancak ALICI ileri sürülen veya tehdiden varlığı söz konusu olan tazminat taleplerini yazılı olarak derhal ihbar yoluyla NISE TEKSTİL'e bildirirse, NISE TEKSTİL'in talebi üzerine söz konusu tazminat talebine karşı savunmayı ve/veya sulhü kontrol etmesine izin verirse, herhangi bir yargı kararına muvafakat etmez veya önceden NISE TEKSTİL'İN yazılı onayını almaksızın herhangi bir tazminat talebiyle uzlaşmak için herhangi bir eylemde bulunmaz ve NISE TEKSTİL bütün makul işbirliğini ve bilgileri NISE TESKTİL tarafından istendiği şekilde sunarsa söz konusu olacaktır.

10. GİZLİLİK
ALICI, SÖZLEŞME'yle veya teyit edilmiş satın alma siparişiyle ilgili olarak kendisine verilmiş olan ve özellikle yeni geliştirilmiş ürünler ve yeni modellerle ilgili olmak üzere bütün ticari ve teknik bilgileri gizli ve saklı tutacak ve böyle gizli tutulması gereken bilgileri üçüncü kişilere ifşa etmeyecektir. ALICI ayrıca, söz konusu satın alma siparişleriyle ilgili olarak ticari ve profesyonel ilişki içinde bulunduğu bütün personelinin ve üçüncü kişilerin bu gizlilik yükümlülüğüne uygun hareket etmelerini sağlayacaktır. Bu yükümlülük, TARAFLAR arasındaki sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır. Bu maddeye uygun hareket edilmemesi sonucunda NISE TEKSTİL'in maruz kalabileceği her türlü zarar, talep üzerine ALICI tarafından karşılanacaktır.

11. FESİH
SÖZLEŞME'de veya teyit edilmiş satın alma siparişinde aksine mutabık kalınmadıkça, aşağıda sınırlı olarak belirtilmeyen koşullar SÖZLEŞME'nin feshi nedenleridir.

A- SÖZLEŞME VE/VEYA TEYİT EDİLMİŞ SATIN ALMA SİPARİŞİNİN GEÇERLİ BİR SEBEPLE FESHİ Aşağıda Belirtilen koşulların varlığı halinde Taraflardan herhangi biri diğer Taraf'a göndereceği tek taraflı yazılı bildirimle SÖZLEŞME ve teyid edilmiş satın alma siparişlerini feshedebilir.
a) Diğer Taraf'ın yürürlükteki yasaları ihlali,
b) Diğer Taraf'ın SÖZLEŞME hükümlerine aykırı davranması,
c) Diğer Taraf'ın teyid edilmiş satın alma siparişindeki yükümlülüklerine uygun davranmaması.

B- SÖZLEŞME VE/VEYA TEYİT EDİLMİŞ SATIN ALMA SİPARİŞİNİN NISE TEKSTİL TARAFINDAN SEBEPSİZ FESHİ
SÖZLEŞME'de veya teyit edilmiş satın alma siparişinde aksi belirtilmemişse NISE TEKSTİL her zaman 5 gün öncesinden bildirimde bulunmak şartıyla SÖZLEŞME veya teyid edilmiş satın alma siparişini fesih edebilir.

12. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN HALLİ
Bu Genel Satış Şartları Türk Hukuku'na tabidir. Genel Satış Şartları ile ilgili tüm ihtilaflar, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde çözümlenecektir.

13. AYRILABİLİRLİK MADDESİ
Bu Genel Satış Şartları'nın bir veya birden fazla hükmünün yasal olarak geçersiz olması durumu diğer hükümlerin geçerliliğini hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

14. DİĞER HÜKÜMLER
Bu belge ve SÖZLEŞME veya teyit edilmiş satın alma siparişi taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. ALICI'nın sipariş veya başkaca bir belgede ekleyeceği veya değiştireceği herhangi bir ifade, ALICI'nın hakları veya NISE TEKSTİL'in yükümlülüklerinde herhangi bir değişikliğe neden olmayacaktır.

Aksine mutabık kalınmadıkça, SÖZLEŞME'den kaynaklanan herhangi bir damga vergisi ALICI tarafından karşılanacaktır.
Siparişler, tarafların mutabakatı olmadıkça iptal edilemez.

NISE TESKTİL'in, ALICI'nın yükümlülüğünü ihlal etmesinden doğan hakkından feragat etmesi, başkaca ihlallerden veya aynı konuda meydana gelen sair ihlallerden de feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

Bu Genel Satış Şartları'nın imzası ile ALICI aşağıda belirtilen belgeleri NISE TEKSTİL'E teslim edecek ve bu belgelerde değişiklik halinde güncelleyecektir;

i. VERGİ LEVHASI
ii. İMZA SİRKÜLERİ
iii. FAALİYET BELGESİ
iv. SERMAYEYİ GÖSTERİR SON SİCİL GAZETESİ
v. YETKİLİNİN KİMLİK FOTOKOPİSİ-İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-Bülten

Kampanyalarımızdan haberdar olmak ister misiniz?